Bij het maken van een afspraak bij Sophie Babyfotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Sophie Babyfotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • De foto’s op www.sophiebabyfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse, Sophie Verstappen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Sophie Babyfotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie.
 • Sophie Babyfotografie stelt een assistent tijdens de shoot verplicht: in de meeste gevallen is dit de vader. Is er, door wat voor reden dan ook, geen assistent aanwezig tijdens de shoot? Dan behoudt Sophie Babyfotografie zich het recht voor de shoot te annuleren.
 • Tevens is Sophie Babyfotografie niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer.
 • Het spreekt voor zich dat Sophie Babyfotografie haar uiterste best doet om de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Sophie Babyfotografie heeft haar best gedaan om alles wat op deze website staat correct en volledig weer te geven.
 • Sophie Babyfotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Sophie Babyfotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Achteraf kan er geen beroep op Sophie Babyfotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken heeft laten maken bij een derde partij.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, geef dut dan direct aan. Dat geeft mij namelijk de kans om het meteen te wijzigen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

2. Auteursrechten

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Sophie Babyfotografie.
 • Sophie Babyfotografie tolereert slechts één telefoonfoto tijdens de shoot. Daarna is het ten strengste verboden om méé te blijven fotograferen. Indien men doorgaat, is Sophie Babyfotografie gerechtigd de shoot te beëindigen. Dit i.v.m. van het copyright op de styling en shoot. Daarnaast ook ter bewaking van de rust en veiligheid tijdens de shoot.
 • De klant geeft Sophie Babyfotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en in hard copy. Denk aan gebruik voor portfolio, social media en uitingen voor bij samenwerkingspartners. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per mail kenbaar te maken.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is ten strengste verboden om de verkregen digitale bestanden te bewerken, zoals te versnijden of te voorzien van een filter.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sophie Babyfotografie. 
 • U mag de verkleinde beelden met watermerk niet delen op Whatsapp, Facebook, Instagram en andere sociale media. Deze beelden zijn bedoeld om een selectie te maken welke beelden u in groot formaat wenst te ontvangen.
 • Vermeld altijd Sophie Babyfotografie bij het plaatsen van een foto.
 • Sophie Babyfotografie bewaart uw bestanden tot circa twee jaar na de shoot. Sla uw bestanden thuis op verschillende manieren op zodat u ze niet kunt verliezen.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle prijsopgaven en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • De (koop)prijs is in euro’s. Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na de shoot volledig voldaan te worden. Indien men na het versturen van de selectie ook een fotoproduct wenst, wordt een tweede factuur gemaakt.
 • Alle betalingen worden per bank voldaan. De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.
 • De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buiten gerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen.

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen per e-mail, hierbij graag de reden vermelden.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Sophie Babyfotografie.
 • Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: Tot 48 uur voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 24 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Sophie Babyfotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren.
 • Sophie Babyfotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen of om te boeken in een andere shoot. Indien dit om wat voor reden dan ook niet lukt, zal zij dit z.s.m. laten weten. Sophie Babyfotografie niet verplicht vervanging te regelen.

Algemene voorwaarden, augustus 2020